Teknikgruppen i Seniorrådet


Teknikgruppen (gruppeformand Toni Strande, Niels Søndergaard og Lisbeth E. Knudsen)
arbejder for at sikre vore ældre borgere de bedst mulige forhold inden for “tekniske” områder, herunder infrastruktur og transport, velfærdteknologi, hjælpemidler m.v.

Teknikgruppens mission er at medvirke til at skabe anerkendelse af Seniorrådets arbejde, så vi får øget indflydelse på ”Tekniske emner” både generelt for ældrepolitikken i kommunen, og i kommunens enkelte ældrerelevante tiltag.

Det betyder, at Teknikgruppens (Strategi)

–  påvirker kommunens administration/forvaltning og vores folkevalgte beslutningstagere i Byrådet … både generelt og særligt i forberedelse af nye- og kommende ændringsforslag,

–  er et (blandt flere) bindeled mellem kommunens (60+) borgere og kommunen m.h.t. ældrerelevante tekniske emner,

– iværksætter relevante projekter, der kan skabe debat lokalt,

– opsamler og formidler viden om målgruppens (60+) vilkår og arbejde.

Teknikgruppens Vision er at vi vil være kendt som en troværdig og relevant samarbejdspartner, der på vegne af Seniorrådet deltager i debatten og sætter tekniske emner på den ældrepolitiske dagsorden.

Pejlemærker (Taktik)

– Teknikgruppen skal arbejde for at fastholde og udvide finansiering af udgifterne til gavn for ældrebefolkningen i kommunen, bl.a. via de årlige budgetter,

– Teknikgruppen skal være på forkant- og komme med udspil om aktuelle ældrerelevante emner,

– Teknikgruppen skal inspirere til et godt seniorrådsarbejde i relation til kommunalbestyrelsen og internt i forvaltningen, herunder arbejde for at fastholde de gode resultater, der er opnået for vore ældre i kommunen,

– Teknikgruppen skal arbejde for, at Nordgruppen og Regionsældrerådet informeres om lokale tekniske forhold af betydning,

Teknikgruppens formål …  Er sammenfaldende med Seniorrådets formål (se vedtægterne)

Tekniske emner på tidens dagsorden
Teknikgruppens medlemmer har haft særligt fokus på offentlig transport og tilgængelighed, herunder busforbindelse og stoppested ud for Rehabiliterings- og Plejecenter Skovgården, Humlebæk Syd; det vil vi fortsætte med fremover. Vi vil tale alle ældres sag via disse forsamlinger:

  • Kommunens Plan-Miljø- og Klimaudvalg samt Infrastruktur- og Trafikudvalget og senere i processen Økonomiudvalget og Byrådet.
  • Forvaltningens Busstoppesteds- og læskursgruppe, hvor vi er i kontakt med Kommunens Team Trafik. Her medinddrages og orienteres vi om veje, stier, offentlig kollektiv trafik og Flextrafik. Vi ønske trygge-, oplyste-, jævne-, godt markerede stier.
  • Sammen med Danske Handicap Organisationer Fredensborg øver og øger vi indflydelse på alle områder, hvor fysisk tilgængelighed er ønskelig og påbudt ved lov.
  • Vi vil fortsat samarbejde med kommunens tilgængelighedskoordinator, og med Nordsjællands Park og Vej,
  • Teknikgruppen støtter alle tiltag der udbygger Seniorboliger, Seniorbofællesskaber, og ældrevenlige boliger i almindelighed.

Seniorrådet prioriterer pålidelig offentlig transport med god tilgængelighed til, fra og ved f.eks. pleje- og aktivitetscentre, motionsfaciliteter, nyt og nuværende sygehus i Hillerød, Sundhedshuse i kommunen, boligområder med mange ældre, butikscentre, trafikknudepunkter (herunder Kystbanen), naturområder og Rådhuset.
Vi håber på og arbejder for, at flextur kan/vil betjene øvrige områder, og at også de ældre vil benytte dette tilbud. Vi rådgiver kommunen til at benytte “Kommune takst” (billigere Flextur).

35658

Bussen til Øverød

Offentlig transport
Kommune har, i samarbejde med Regionen og Movia, prioriteret den offentlige bustransport hvorefter flere busruter lægges sammen og/eller nedlægges. Dette er til stor ulempe for de personer, der er nødsaget til at benytte bustransport. En stor del af disse er ældre borgere.

I Teknikgruppen mødes vi med relevante partnere for at tilstræbe en god og dækkende offentlig transport. Flextursordningen har stadig svage punkter bl.a. med bestilling og betaling. Dette arbejder vi videre med. Kommunens arealer og bygninger skal være tilgængelige for alle.

Skriv til info@seniorraad.dk hvis du har noget på hjerte angående ovennævnte emner.

Selv om nedennævnte plan er af ældre dato, har den relevans også her i 2021,
Fredensborg Kommune tilgængelighedsplan 2016