Social- og Sundhed gruppen

Social- og sundhedspolitisk gruppe

medlemmer: Charlotte Poulsen, Finn Kamper-Jørgensen, Toni Strande,  Jørgen Simonsen

 Arbejdsgruppen arbejder for inden for det social- og sundhedsmæssige område at sikre kommunens ældre bedst mulige forhold. Målet er, at de ældre, der kan klare sig selv, skal vedblive at være sunde og selvhjulpne så længe som muligt, samtidig med, at de ældre, der har brug for hjælp fra kommunen, får den nødvendige bistand. 

De social- og sundhedspolitiske temaer fylder meget i Seniorrådets arbejde. Det skyldes, at disse emner dybest set handler om betingelserne for at opnå et godt ældreliv – uanset, om man er rask eller syg. Disse overordnede mål indgår dagligt i Seniorrådets vurderinger og arbejde. 

Seniorrådet følger løbende med i kommunens social- og sundhedsmæssige arbejde. Når det findes påkrævet, kommenterer Seniorrådet de forslag, forvaltningen i dagsordenerne præsenterer for politikerne. Det sker over for Social- og Seniorudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet m.fl. 

Seniorrådet kommenterer ligeledes gennem sin deltagelse i den såkaldte Nordgruppe og i Regionsældrerådet de ansvarsområder, som ligger i regionen – især sygehuspolitikken og aftaler om alment praktiserende læger. 

Seniorrådet sætter fokus på de ældres økonomiske forhold, f.eks. når det drejer sig om prisen for at bo på plejehjem, brugerbetaling på selvtræning, betaling for transport m.v. 

Seniorrådet følger med i Den Sociale Ankestyrelses behandling og klager over kommunens afgørelser og modtager således løbende statistik over andelen af sager, der ændres, hjemvises eller stadfæstes. Seniorrådet har med tilfredshed bemærket, at andelen af stadfæstede sager på det seneste er steget. 

Seniorrådet har bevirket, at Fredensborg Kommune som den eneste kommune i landet har nedart et Forebyggelsesråd. Finn Kamper- Jørgensen, Lisbeth E. Knudsen og Anette Lewinsky fra Seniorrådet er henholdsvis formand, medlem og suppleant i Forebyggelsesrådet. 

 Seniorrådet vil fremover

  • Fortsat følge alle forslag på ældreområdet, herunder det nye plejehjemsbyggeri (Skovgården i Humlebæk), den velfærdsteknologiske udvikling og økonomiske tilpasninger af ældrebudgettet i kommunen.
  • Årligt kommentere kvalitetsstandarderne på ældreområdet.
  • Fremsætte forslag og kommentarer til kommunalbestyrelsens budgetseminarer, hvor visioner, politik og økonomi for kommunens fremtidige virke drøftes og fastlægges.
  • Prioritere alle aspekter af den forebyggende indsats højt. Fortsætte arbejdet med kommunens demenspolitik.
  • Kommentere regionens sundhedspolitiske forslag, herunder hospitalsplanen for 2020.

Pleje, plejehjem og nyt plejehjemsbyggeri

Seniorrådets indstilling er, at pleje og omsorg for ældre ikke må forringes. Det gælder både de ældre, der får hjælp i eget hjem, og de ældre, der bor på et af kommunens plejehjem. Seniorrådet følger engageret med i byggeri og indretning af Skovgården, det nye plejehjem og lægehus i Humlebæk, med 30 plejehjems- og 40 rehabiliteringspladser.

Igennem deltagelse i Forebyggelsesrådet har Seniorrådet bl.a. fokuseret på det fysisk aktive plejehjem og drøftet forslag om samvær og fysiske øvelser blandt de allersvageste på plejehjem.

Forebyggende indsats

3 af 4 ældre lever dagligdagen med kronisk sygdom. Et godt ældreliv trods sygdom forudsætter en god samlet behandlingsindsats kombineret med det man i lovgivningen kalder “patientrettet forebyggelse” – dvs genoptræning, rehabilitering, god viden om daglig håndtering/mestring af sin egen sygdom, god hjælp fra pårørende mv.

For den sidste 4.-del af ældre er udfordringen at holde raske ældre raske – hvor der er tale sund livsstil og gode levevilkår.

I Fredensborg kommune har vi via et Seniorrådsinitiativ fået vor kommunalbestyrelse, Byrådet, til at etablere Danmarks foreløbig eneste Forebyggelsesråd for Ældrebefolkningen. Seniorrådet er med i rådet og har aktuelt formandskabet. Ældrechef, ÆldreSagen Handicap organisationer, fagfolk og praktiserende læge deltager også, og der udarbejdes løbende handlingsplaner.

Seniorrådet vil fortsat gennem dette forebyggelsesråd sikre en fortsat udvikling af den forebyggende indsats. Man kan læse om de mange initiativer på kommunens hjemmeside: Fredensborg Kommunes Forebyggelsesråd

Gode patientforløb – Borgeren i centrum

Det danske sundhedsvæsen er i dag opdelt i tre selvstændige dele: Sygehus med diagnostik, behandling og til dels pleje.

Kommunen med fokus på forebyggelse, pleje og rehabilitering. Her har Seniorrådet fokus på at få patienten i centrum.

De alment praktiserende læger, som er indgangspersoner til forebyggelse, diagnostik og behandling.

Regeringsskiftet i juli 2019 har medført midlertidig uvished, men efter alt foreliggende må det forventes, at den tidligere regerings arbejde med at styrke det nære sundhedsvæsen, fortsættes. Seniorrådet ved i skrivende stund ikke, hvor det bærer hen, men kan foreløbig henvise til, at der efter tidligere udregninger er antaget, at kommunen kan spare mindst 200 sygehusindlæggelser på årsbasis ved en styrket indsats ved akut hjemmesygepleje og anvendelse af akutpladser og aflastningspladser på plejehjemmene. Forebyggelse af overflødige sygehusindlæggelser er derfor blevet et fokuspunkt i kommunens ældrepolitik fra 2014. Hurtig og effektiv genoptræning efter sygehusindlæggelse er her af afgørende betydning.

Mange steder arbejdes der henimod samlokalisering af praktiserende læger og kommunal sundhedsindsats i form af et sundhedshus/sundhedscenter. Seniorrådet følger denne udvikling nøje – og finder den hensigtsmæssig.

Seniorrådet anbefaler kommunen aktivt at fokusere på sine ældre borgere i de sundheds- aftaler for kropslige og psykiske sygdomme, som tilstræber at sammenbinde patientforløb på en god måde i det opsplittede sundhedsvæsen. Ved en samordning af indsatsen på sundhedsområdet kan der skabes forhold, der også vil være til gavn for kommunens ældre.

Mad- og Måltid

images

Mange ældre klarer sig rigtigt godt med at leve et normalt, aktivt og rigt liv, de kan selv sørge for indkøb og fremstillingen af deres mad, og har ikke problemer med hverken maden, ernæringen eller måltiderne. Heldigvis får langt de fleste ældre god mad, har et stort socialt engagement og høj livskvalitet.

Der er desværre en større gruppe, der har mistet appetitten, har svært ved at få købt ind og laver ikke længere god mad. Måske kan de ikke mere sanse duft og smag. De kunne måske savne fællesskab omkring måltiderne og får ikke tilgodeset de sanselige behov.

Desværre spiser en stor del af de ældre danskere, på hospital, i hjemmepleje og på plejehjem, ikke optimalt. De er undervægtige, mangler vigtige nærings-stoffer, og har øget behov for hjælp i dagligdagen.

Undersøgelser viser, at der er et voksende problem med undervægtige ældre, hvor op til omkring 20% af de ældre er meget undervægtige. Det menes, at undervægt forkorter livslængden

Mange peger på, at det sociale aspekt omkring måltiderne har meget stor betydning for de ældres sundhed og livskvalitet, men det er endnu ikke dokumenteret, ligesom der mangler dokumentation for, hvilke indsatser der giver den største effekt.

madopskrifterSeniorrådets Mad- og måltids gruppe vil tage kvaliteten, smagsoplevelsen og den sociale situation omkring måltiderne op for både hjemmeboende borgere — der får bragt mad ud — og beboere på kommunens plejecenter.

Gruppen vil — i samarbejde med Social- og Sundhedsgruppen — arbejde for, at madproduktionen decentraliseres og der lægges mest vægt på velsmagende og indbydende mad i rare omgivelser.

Gruppens ”Bibel” er

SMAG (Skøn Mad til Alle Gamle)

Hvidbog om nærende måltider og kulinarisk kvalitet til ældre
Udgivet af Københavns Universitet. Januar 2015

Gruppen vil fra tid til anden citere fra denne hvidbog

Menu på fattig

Menuen på fattiggården i Fredensborg. Den har hængt i sognerådets lokale på Tinghusvej 4, hvor den kunne bruges til at regne udgifterne til bespisning af de fattige ud. (tryk på billedet for en forstørrelse)