Social- og Sundhed gruppen

Social- og sundhedspolitisk gruppe

Arbejdsgruppen arbejder for at sikre vore ældre de bedst mulige forhold inden for det social- og sundhedsmæssige område. Seniorrådet arbejder for, at de raske ældre, som kan klare sig selv, kan blive ved med at være raske og selvhjulpne så længe som muligt, samtidig med at de ældre, som har brug for hjælp fra kommunen, kan få den hjælp, de har brug for.

De social- og sundhedspolitiske temaer fylder meget i Seniorrådets arbejde. Det skyldes, at disse temaer dybest set handler om at kunne leve et godt ældreliv – uanset om man er rask eller syg. Disse helt overordnede mål indgår dagligt i Seniorrådets vurderinger og arbejde.

Vi har, blandt de sociale forhold, også fokus på økonomiske forhold for de ældre, f.eks. når det drejer sig om prisen for at bo på plejehjem, brugerbetaling på selvtræning, betaling for transport, mm.

Seniorrådet følger løbende med i det social- og sundhedspolitiske arbejde i kommunen og kommenterer de forslag, som forvaltningen præsenterer for politikerne i Social- og Seniorudvalget, Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Desuden har Seniorrådet taget selvstændige initiativer og flere gange fremsat forslag til politikerne, f.eks. om ansættelse af forebyggelseskonsulenter.

Kommende temaer for Seniorrådets social- og sundhedspolitiske arbejde:

Seniorrådet følger gennem sin social- og sundhedspolitiske gruppe alle forslag på ældreområdet og afgiver løbende kommentarer til forvaltning og politikere. Seniorrådet kommenterer også gennem sin deltagelse i den såkaldte Nordgruppe og i Regionsældrerådet de ansvarsområder, som ligger i regionen, – især sygehuspolitikken og aftaler om alment praktiserende læger.

Seniorrådet vil fremover:

  • Fortsat følge alle forslag på ældreområdet, herunder det nye plejehjemsbyggeri, den velfærdsteknologiske udvikling og økonomiske tilpasninger af ældrebudgettet i kommunen.
  • Årligt kommentere kvalitetsstandarderne på ældreområdet.
  • Fremsætte forslag og kommentarer til kommunalbestyrelsens budgetseminarer, hvor visioner, politik og økonomi for kommunens fremtidige virke drøftes og fastlægges.
  • Prioritere alle aspekter af den forebyggende indsats højt.
  • Arbejde hen imod en demenspolitik for kommunen.
  • Kommentere regionens sundhedspolitiske forslag, herunder hospitalsplanen for 2020.

Pleje, plejehjem og nyt plejehjemsbyggeri

Seniorrådet har med tilfredshed bemærket, at en undersøgelse blandt de borgere, der er visiteret til personlig pleje, viser stor brugertilfredshed, men vi har dog en vis skepsis overfor metoderne for indsamling af data for denne type undersøgelser.

 Seniorrådet vil arbejde for, at plejen og omsorgen for både de ældre, som får hjælp i eget hjem, og for de ældre, som bor på et af kommunens plejehjem, ikke bliver forringet. Det skal være trygt at være ældre i Fredensborg Kommune. Seniorrådet følger nøje planlægning af det kommende plejehjemsbyggeri i Humlebæk, så det bliver fremtidssikret. Det er f.eks. helt oplagt for Seniorrådet, at der skal være et produktionskøkken på plejehjemmet, så de ældre kan få serveret frisk, veltillavet mad. Det er til gavn for både for både livskvalitet og helbred.       

Igennem deltagelse i Forebyggelsesrådet har Seniorrådet fokuseret på det fysisk aktive plejehjem og drøftet et konkret forslag om samvær og fysiske øvelser blandt de allersvageste på plejehjem.

Gode patientforløb – Borgeren i centrum

Det danske sundhedsvæsen er i dag opdelt i 3 selvstædige dele:

  • Sygehuset med diagnostik, behandling og til dels pleje.
  • Kommunen med fokus på forebyggelse, pleje og rehabilitering. Her har Seniorrådet fokus på at få patienten i centrum.
  • De almen praktiserende læger som er indgangspersoner til forebyggelse, diagnostik og behandling.

Mindst 200 sygehusindlæggelser på årsbasis kan kommunen spare ved en bedre indsats med akut hjemmesygepleje, anvendelse af akutpladser og aflastningspladser på plejehjemmene mv. Forebyggelse af overflødige sygehusindlæggelser er derfor blevet et fokuspunkt i kommunens ældrepolitik fra 2014. Hurtig og effektiv genoptræning efter sygehusindlæggelse er her af afgørende betydning.

Seniorrådet har anbefalet kommunen at arbejde aktivt for at fokusere på de ældre borgere i sundhedsaftalerne for kropslige og psykiske sygdomme, som tilstræber at sammenbinde patientforløb på en god måde i det opsplittede sundhedsvæsen. Ved en samordning af indsatsen på sundhedsområdet kan vi give alle ældre bedre forhold.